Verksamhetsberättelse för Svenska Filmkritikerförbundet 2006

Styrelsen
Styrelsen för Svenska Filmkritikerförbundet har under året bestått av Jeanette Gentele, ordföranden, Bo Ludvigsson vice ordförande, Roger Wilson, kassör, Eva af Geijerstam, internationell sekreterare, Måns Hirschfeldt, Hets-redaktör, Fredrik Sahlin, Jan Lumholdt och Moira Sullivan. Esbjörn Guwallius och Emma Gray Munthe adjungerades till styrelsen som ansvariga för vår hemsida när Moira Sullivan tog ledigt för att åka ett år till USA.

Årsmötet ägde rum den 27 februari 2006 på Slaktargården.

Revisorer och valberedning
Revisorer under verksamhetsåret har varit Bernt Eklund, ordinarie och Kjell Furberg, suppleant. Valberedningen har bestått av Mårten Blomkvist, Helena Lindblad och Pia Lundberg.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda möten.

Medlemmar
Förbundet har under verksamhetsåret haft 67 betalande medlemmar och 8 hedersmedlemmar.

Ekonomi
Förbundets tillgångar var vid årsskiftet 2006/2007 18 236:80 kronor.

Elisabeth Sörensons minnesfond
Styrelsen representanter i Elisabeth Sörensons minnesfond har varit Bo Ludvigsson och Pia Lundberg. Fonden kommer att avvecklas eftersom pengarna håller på att ta slut. Ett sista stipendium på 10 000 kronor kommer att delas ut 2007 efter att Filmakademien skjutit till 2000 kronor.

Nationell verksamhet
Kritikerveckan: Vi deltog för sjätte gången i Internationella kritikerveckan under Göteborgs filmfestival under ledning av Pia Lundberg. Svenska deltagare var Moira Sullivan, Mattias Dahlström, Hynek Pallas och Jan Lumholdt.

Greta 2006: En klar majoritet av förbundets medlemmar röstade för Josef Fares Zozo. Josef Fares tog tillsammans med producenten Anna Anthony emot priset vid en middag på restaurang Meze med delar av styrelsen i februari.

Hemsida: Under våren upprättades en hemsida www.filmkritiker.se genom vilken vi kan skicka information till medlemmarna alternativt enbart till styrelsen, vilket innebär att Hets har lagts ned. Dessutom kan vi blogga från olika festivaler samt diskutera på hemsidan. Ansvariga för hemsidan är Esbjörn Guwallius och Emma Gray Munthe.

Stipendier: Styrelsen delade under året ut två stipendier på 2000 kronor. Vårstipendiet gick till Jan Lumholdt för cykelhyra i Venedig. Höststipendiet gick till Malena Janson för inköp av filmer till hennes doktorsavhandling om svensk barnfilm.

Elisabeth Sörenson-stipendiet på 20 000 kronor för 2006 tilldelades Håkan Lagher för hans fina redaktörsskap för Film & TV vid Tempofestivalens invigning på Sture den 8 november 2006.

Internationell verksamhet
Endast tre kritikerjuryer hade under året svensk representation: festivalerna i Venedig (Eva af Geijerstam), i Aten (Jan Lumholdt) och i Leipzig (Ingela Brovik). Ett flertal ansökningar avslogs, ett par accepterades men kunde inte fullföljas.
Eva af Geijerstam representerade förbundet vid FIPRESCIs generalförsamling i Taormina undermidsommarhelgen. Det svenska förbundets förslag till nya stadgar avslogs med stor majoritet, varför FIPRESCIs illa fungerande struktur kvarstår

För styrelsen

Jeanette Gentele och Bo Ludvigsson