Om oss

Svenska Filmkritikerförbundet är en intresseorganisation för svenska filmkritiker och har varit aktiv sedan 1960. Vi organiserar samtal och filmvisningar, delar ut priser och publicerar intervjuer med filmkritiker. Varje år hålls en omröstning bland förbundets medlemmar om årets bästa svenska film, och vinnaren får ett pris som heter Greta.

Arbetet leds av en styrelse som består av:

• Fredrik Gustafsson (ordförande)
• Tobias Rydén Sjöstrand (vice ordförande)
• Cicci Renström-Suurna (sekreterare)
• Martin Goldbeck-Löwe (kassör)
• Helena Lindblad (festivalkoordinator)
• Esbjörn Guwallius (informationsansvarig)
• Jan Lumholdt
• Sebastian Lindvall
• Rosemari Södergren (Suppleant)

Stadgar för Svenska filmkritikerförbundet

Antagna av extra årsmöte 1998-10-31 och ordinarie årsmöte 1999-02-09. Om tillägg/ändring har beslutats vid ordinarie årsmöte 2000-02-26, 2001-02-22 samt 2017-03-30.

§ 1. Svenska Filmkritikerförbundet är en självständig och oberoende, politiskt obunden, ideell förening. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Förbundets ändamål är att främja filmkritikernas arbetsvillkor och övriga gemensamma intressen samt att initiera debatt om filmkritikens kvalitet och ställning.
Förbundet företräder sina medlemmar i nationella och internationella sammanhang.

§ 2. Medlemskap kan efter ansökan vinnas av kritiker, essäister och forskare inom filmens område. Förbundets medlemmar kan också föreslå nya medlemmar. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen.
Varje medlem som betalat medlemsavgiften äger en röst vid årsmöten.
Medlem som ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur förbundet.
Uppdraget som filmkritiker är otvetydigt ett journalistiskt arbete. Uppdraget som filmkritiker regleras därmed av de etiska regler som gäller för press, radio och tv.
Medlem som motarbetar eller skadar förbundet eller åsidosätter stadgarna kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmöte.
Till hedersmedlem kan person med utomordentliga förtjänster inom svensk filmkritik utses av årsmöte. Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift men åtnjuter medlemskapets alla rättigheter, inklusive rösträtt.
Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet.

§ 3. Förbundets beslutande organ är ordinarie årsmöte samt extra årsmöten vilka kan hållas vid behov.
Ordinarie årsmötet väljer årligen styrelse för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsmöte. Styrelsen består av minst fem och högst åtta ordinarie ledamöter. Ordförande och kassör utses av årsmötet. Övriga poster – vice ordförande, sekreterare och informationsansvarig – utses inom styrelsen. Styrelsen kan dessutom, för en viss tidsperiod, utse adjungerade ledamöter vilka ej har rösträtt. Ordföranden är förbundets officiella representant och talesman.
Årsmötet utser också en revisor, en revisorssuppleant samt en valberedning med två till tre ledamöter, varav en sammankallande.
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem.

§ 4. Förbundets verkställande organ är styrelsen. Den är beslutsmässig då – efter att ordföranden, eller vid dennes förfall vice ordföranden, skriftligen kallat samtliga ledamöter, om möjligt minst sju dagar i förväg – minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Är styrelsen inte fulltalig måste minst tre ledamöter vara ense om beslut. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst utslagsgivande. Styrelsen ska föra beslutsprotokoll vid alla sammanträden.
Styrelsen ska förvalta förbundets tillgångar och föra räkenskaper över dess inkomster och utgifter, till ordinarie årsmötet avge verksamhetsberättelse och årsredovisning, bereda ärenden som ska behandlas av årsmöten, kalla till årsmöten, verkställa årsmötens beslut, föra en aktuell medlemsmatrikel, arrangera och kalla till allmänna sammankomster för medlemmarna, svara för kontinuerlig information till medlemmarna samt verka för att dessa bereds möjlighet att delta i Fiprescis juryer vid internationella filmfestivaler.

§ 5. Svenska Filmkritikerförbundets firma tecknas av ordföranden och kassören tillsammans eller var för sig.

§ 6. Ordinarie årsmöte ska äga rum under perioden mellan filmfestivalerna i Berlin och Cannes, d.v.s. sen februari och tidig maj. Kallelse, med förslag till dagordning samt verksamhetsberättelse och årsredovisning, ska sändas per post till medlemmarna minst fjorton dagar före mötet. Medlem som vill väcka frågor för behandling på årsmötet ska anmäla dessa skriftligen till styrelsen senast den 1 februari. Justerade årsmötesprotokoll ska tillställas medlemmarna så snart som möjligt.
Extra årsmöte ska hållas inom en månad från det att enskild styrelseledamot, revisorn eller minst en tiondel av förbundets röstberättigade medlemmar skriftligen begär det. Kallelse med förslag till dagordning ska sändas per post till medlemmarna minst fjorton dagar före mötet. Justerat protokoll ska tillställas medlemmarna så snart som möjligt.
Allmänna sammankomster för medlemmarna ska hållas minst en gång varje vår och höst.

§ 7. Ordinarie årsmötets dagordning ska uppta följande punkter:
a) Fastställande av röstlängd.
b) Prövning av om mötet utlysts på rätt sätt.
c) Fastställande av dagordning.
d) Val av mötesordförande och protokollförare.
e) Val av två justeringsmän som ska fastställa mötesprotokollet.
f) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning framläggs och fastställs.
g) Revisionsberättelsen framläggs.
h) Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelserna för det gångna verksamhetsåret.
i) Behandling av frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet, (specificeras).
j) Behandling av frågor som väckts av medlemmar, (specificeras).
k) Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande året.
l) Fastställande av medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.
m) Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter, revisor, revisorssuppleant och valberedning för en tid av ett år.
n) Övriga frågor.

§ 8. Förbundets verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår, dvs från den 1 januari till den 31 december. Valda styrelseledamöters ansvar löper från årsmöte till årsmöte.

§ 9. Styrelsens förvaltning, räkenskaper, årsredovisning och protokoll samt årsmötesprotokoll och övriga handlingar ska granskas av revisorn. Alla handlingar ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn ska överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.

§ 10. Beslut vid årsmöten fattas med enkel majoritet. Om votering begärs sker omröstning öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal vid öppen omröstning gäller den mening som mötesordföranden biträder, såvida denne är röstberättigad, annars avgör lotten. Vid lika röstetal vid sluten omröstning avgör lotten.
Som röstlängd gäller aktuell medlemsmatrikel, röstberättigad ska dock ha erlagt medlemsavgift.
Röstning genom fullmakt eller ombud får ej ske när det gäller förbundsangelägenheter. Vid röstning om t.ex. ”Årets film” får däremot skriftlig röstning ske.

§ 11. Förslag till ändring av stadgarna ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före ordinarie eller extra årsmöte. Förslag till stadgeändring ska bifogas kallelsen och sändas per post till medlemmarna senast fjorton dagar före årsmötet.
För stadgeändring eller beslut om förbundets upplösning erfordras beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.
Efter beslut om förbundets upplösning tillfaller tillgångarna ett ändamål eller en sammanslutning som verkar i förbundets anda.